Annons:


Kostbar VA-anslutning ifrågasätts

Planerna på VA-anslutning i Mjölefärden har väckt oro bland boende och fritidshusägare främst för den kommande kostnaden. Nu kommer också uppgifter som påstår att miljönyttan är i det närmaste obefintlig.

Enligt ett havsmiljödirektiv inom EU har Länsstyrelsen i Västerbotten gjort en miljöstatusbedömning av Mjölefjärden, där enskilda avlopp anses utgöra en betydande del av fosfor- och kvävetillförseln.

Inga mätningar har gjorts för att befästa detta antagande, bedömningen har gjorts utifrån datamodeller och satellitbildsanalyser, vilka även Umeå Kommun anser vara till stor del bristfälliga enligt ett samrådssvar daterat 2015-04-29, enligt arbetsgruppen VA i Tiden som är bildad av flera föreningar i Mjölebygden .

Torsdagen 15 december 2017 höll Umeå kommun ett informationsmöte angående ny VA-strategi och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs kusten. Kommunen berättade vid detta möte att det är helt nödvändigt att komma tillrätta med övergödningsproblematiken längs våra kuster.

Utsläpp från hushåll i exploaterade områden längs kusterna är ett stort miljöproblem enligt kommunen, och görs ingenting kommer områdena på lång sikt inte heller fortsätta att vara lika attraktiva.

I strategin från kommunen utpekas fem geografiska områden som prioriterade: Täftefjärden, Ostnäs, Sörmjöle, Norrmjöle och Sand-Tuvan. Den medföljande anslutningsavgiften är inte ännu bestämd av kommunen men oroar många fritidshusägare.

Organisationen VA i Tiden presenterar kartor som dels visar tabelldata gällande utsläppens storlek och källor, dels en illustration som visar utsläppens distribution i kustområdet sydväst om Umeå.

 

Följande bild visar i tabellform utsläppet av fosfor för olika områden som berörs.

Följande bild visar hur klorofyllkoncentrationen, på grund av näringsutsläpp via Umeälven, med havsströmmarna sprids längs kuststräckan söder om Umeå till bland annat Mjölefjärden.

Av den senare framgår tydligt hur klorofyllkoncentrationen, som är en indikator på näringsbelastningen, är störst i Umeälvens yttre delta (Österfjärden) och hur havsströmmarna transporterar gödningsämnen och klorofyll längs kusten söder om Umeå.
Störst påverkan av detta drabbar sträckan Umeå – Hörnefors (där Mjölefjärden finns) och sedan ner till Öreälvens utlopp där Järnäsuddens östra kuststräcka också påverkas.

Om alla enskilda avlopp längs Mjölefjärdens kustlinje ansluts till reningsverket på Ön, kommer fosforutsläppen, enligt VA i Tidens bedömning, helt enkelt bara att förflyttas till Umeälvens mynning eftersom reningsgraden hos Sörmjöle reningsverk och enskilda trekammarbrunnar med infiltration i praktiken motsvarar det stora reningsverkets.
Bland annat därför trycker VA i Tiden starkt på att miljönyttan blir obefintlig.

Anläggningsarbetets kostnad bedöms uppgå till 800 miljoner kronor, arbetets miljöpåverkan kan mycket väl bli betydelsefull men är inte inkluderad i kommunens bedömning.

Läs VA i Tidens Information gällande Mjölebygden , den återfinns på områdets hemsida mjole.com.
Där finns också källan till ovanstående bilder, och även detaljerade förklaringar till dem.

Läs mer om vad som händer i liknande avloppsfrågor bland Sveriges kommuner och en hel del annat på VA i Tidens hemsida.
NärNytt kommer att belysa denna fråga ur flera perspektiv och vårt arbete kan följas på vår hemsida eller genom att följa oss på Facebook.

 Av Age (alf.ekman@narnytt.se)
 14 maj, 2018 kl 15:52

Annons:


Annons:


Annons:


AnnonsVädret i Umeå fre 2019-01-18 kl 04:00
Klart, nederbörd: 0 mm/h
Temp: -19.4℃ ,Vind/byar: 1.7/3 m/s från västnordväst

fre 2019-01-18 kl 10:00
Halvklart, nederbörd: 0 mm/h
Temp: -18.4℃ ,Vind/byar: 1.7/3 m/s från västnordväst

fre 2019-01-18 kl 16:00
Växlande molnighet, nederbörd: 0 mm/h
Temp: -18.6℃ ,Vind/byar: 1.1/2.3 m/s från nordväst

fre 2019-01-18 kl 22:00
Klart, nederbörd: 0 mm/h
Temp: -19.5℃ ,Vind/byar: 1.1/2.6 m/s från västnordväst